ForestBioFacts
Generic filters
Exact matches only

Mahdollisuudet ja haasteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Kiertobiotalouden käsite on aiheuttanut maailmantaloudessa paradigman muutoksen. Tämä muutos tarjoaa metsäteollisuudelle runsaasti mahdollisuuksia kasvaa ja monipuolistua. Kasvaviin odotuksiin vastaaminen tuo metsä- ja puunjalostusteollisuudelle myös haasteita sekä systeemisellä tasolla että käytännön yksityiskohdissa.

Kun puhutaan hiilineutraaliuuden saavuttamisesta kiertobiotaloudella, optimaalinen järjestelmä yhdistää seuraavat ominaisuudet, eli se

 • sitoo ilmakehässä olevaa hiilidioksidia kasvibiomassaan yhteyttämisen kautta suuressa mittakaavassa.
 • varastoi näin talteen otetun hiilen pitkäkestoisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin, joilla on suuri kysyntä, ja
 • tarjoaa keinoja vähentää fossiilisten luonnonvarojen käyttöä.

Modernilla, kestävällä metsäsektorilla on käytössään tällainen ainutlaatuinen järjestelmä. Sen tunnistaa

 • tehokkaasta puuntuotannosta, joka saavutetaan kestävällä ja pitkäjänteisellä metsänhoidolla
 • puun käyttämisestä sahatavaran, levyjen, puurakentamisratkaisujen, kalusteiden ja muiden korkean lisäarvon tuotteiden valmistukseen
 • metsien harvennushakkuista peräisin olevan pienemmän puun ja sahalaitosten puutähteen tehokkaasta käyttämisestä pakkaustuotteiden, hygienia- ja painopapereiden, tekstiilikuidun, kemikaalien ja bioenergian valmistukseen ja
 • fossiilisten luonnonvarojen käytön korvaamisesta kuluttajien tarpeiden ja toiveiden täyttämisessä.

Vuoteen 2050 ulottuvassa yhteisessä visiossaan 11 merkittävää Euroopan biotalouteen liittyvää organisaatiota totesi, että tämä on tehokkain hiilen talteenotto- ja hyödyntämisjärjestelmä, joka meillä nykyään on 1.

Visio kattaa puunjalostustuotteiden koko arvoketjun metsänomistajista ja -hoitajista teollisuuteen, yliopistomaailmaan sekä tutkimus- ja kehitystyöhön. Visiossa kuvataan, miten Euroopan puunjalostus- ja metsäteollisuus voi osallistua Euroopan komission itselleen asettamaan kunnianhimoiseen agendaan vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteensa 2 saavuttamiseksi ja käsitellä siihen liittyviä haasteita sekä niiden ratkaisemista. Monet näistä haasteista ja seuraavista ratkaisuista pätevät myös maailmanlaajuisesti:

 • pk-yritysten, pilottivaiheen T&K:n ja läpimurtoinnovaatioiden tukeminen
 • tehokkaan puuntuotannon varmistaminen hyvin hoidetuissa metsissä vaarantamatta metsien muita toimintoja ja ekosysteemipalveluja
 • puun laatua koskevien uusien vaatimusten täyttäminen myös uusia puupohjaisia tuotteita kehitettäessä
 • puuntuottajamaiden välinen yhteistyö kestävän metsänhoidon edistämiseksi ja läpinäkyvien toimitusketjujen edistämiseksi
 • kierrätyspuun käytön kehittäminen mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa
 • yhtenäiset standardit ja lainsäädäntö
 • fossiilipohjaisten tuotteiden ja puunjalostustuotteiden kilpailutilanteen oikaisu poistamalla vaiheittain tuet fossiilipohjaisille tuotteille
 • vapaa kauppa ja läpinäkyvät toimitusketjut
 • puunjalostustuotteiden ympäristöhyötyjen tunnettuuden parantaminen
 • Metsäteollisuuden tunnettuuden parantaminen hiilineutraaliuden ja yleisemmin kiertobiotalouden keskeisenä tekijänä.

Lähtöasetelma useimpien haasteiden ratkaisemiseksi on jo nyt vahva johtavissa maissa ja johtavilla alueilla. EU on esimerkiksi kestävän metsänhoidon johtava alue. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukemana alueelle visioidaan vähintään 30 %:n kasvua kestävässä puunkorjuussa 3. Euroopan lastulevyteollisuudessa 40 % raaka-aineesta on kierrätyspuuta. Paperin kierrätysaste on 72 % ja kuitupohjaisten pakkausmateriaalien 85 % – kaikkien pakkausmateriaalien korkein kierrätysaste 2.

On tarkoituksen mukaista keskittyä sellaisiin tuotteisiin ja loppukäyttöihin, joissa puun biologista rakennetta voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Näissä käyttökohteissa metsät ja puu voivat hyödyttää kiertotaloutta eniten. Puun makromittakaavan komposiittirakenne on erittäin arvokas rakennusmateriaaleissa, jotka korvaavat hiili-intensiivistä betonia ja terästä. Puukuitujen luonnollinen mikromittakaavan komposiittirakenne tekee puumassasta erittäin monipuolisen ja kierrätettävän raaka-aineen paperin ja kartongin valmistuksessa hygienia-, pakkaus- ja viestintäkäyttöön. Selluloosa ja ligniini ovat kaksi luonnollista, polymeeristä puun ainesosaa. Selluloosa toimii hyvin tekstiilikuiduissa ja ligniini liimahartseissa. Puu-uutteet eli pihka otetaan talteen sellunvalmistusprosessista sivutuotteina ja jalostetaan moniksi erilaisiksi korkean arvon kemikaaleiksi.

Puu on biopolttoaineiden lähteenä parhaimmillaan, kun tähteitä hyödynnettään. Myös pelletoidun puutähteen kysyntä kasvaa biopolttoainemarkkinoilla. Puupohjainen toisen sukupolven bioetanoli on tulossa markkinoille bensiinin fossiilittomana lisäaineena, ja dieselmoottoreille on saatavilla puupohjaista biodieseliä 8,9 . Kattavampien vähähiilisten energiaratkaisujen tarjonnan odotetaan kuitenkin perustuvan muuhun kuin puuhun, nimittäin aurinko-, tuuli- ja ydinvoimaan 4. Puupohjaiset biotuotteet kilpailevat käytännössä useimmiten muiden fossiilisten tuotteiden kuin polttoaineiden kanssa.

Öljy, hiili ja maakaasu ovat halpoja, koska niiden todelliset kustannukset eivät sisälly niiden hintoihin. Yksinkertaistaen sanottuna fossiilisen hiilidioksidin kierrätyskustannukset on pitkään ulkoistettu fossiilisten tuotteiden hinnoista tulevien sukupolvien maksettavaksi. Tämä on markkinahäiriö, joka saa nyt paljon huomiota rahoituslaitoksilta, poliittisilta päätöksentekijöiltä ja teollisuudenaloilta. Se aiheuttaa myös turhautumista ja jopa tosiasioiden kieltämistä kuluttajien keskuudessa, nyt kun tutkijat ovat tuoneet esille pitkittyneen toimettomuuden vakavia seurauksia, kuten ilmastonmuutoksen 4,5.

Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankin sisarjärjestö, on arvioinut, että hintojen ulkopuolelle jätetyt kustannukset vastaavat miljardien dollarien vuosittaista tukea fossiilisten polttoaineiden valmistajille 5. Tällaiset tuet luonnollisesti vääristävät markkinoita vakavasti ja vaikeuttavat biopohjaisten tuotteiden pääsyä markkinoille, joilla kilpailee myös vahvasti tuettuja öljypohjaisia tuotteita.

Globaalista näkökulmasta hiilen hinnoittelun tavoitteena on korjata edellä mainittu markkinahäiriö ja vauhdittaa siirtymistä korkeapäästöisistä tuotteista vähäpäästöisiin tuotteisiin ja prosesseihin 6. Tämä on yksi tapa, jolla menneiden fossiilipohjaisten hiilidioksidipäästöjen talteenoton kustannuksia voidaan kohdistaa fossiilipohjaisiin tuotteisiin käyttäjä maksaa -periaatteen ja kestävän markkinatalouden muiden ominaispiirteiden mukaisesti.

Kustannusten maksajasta riippumatta metsäteollisuutta tarvitaan joka tapauksessa siihen, että ilmakehässä oleva hiilidioksidi otetaan talteen kestävästi hoidettujen metsien puihin ja jalostetaan erilaisiksi hyödyllisiksi tuotteiksi. Meret keräävät ilmakehästä suuria määriä hiilidioksidia, joka vaikuttaa niiden karbonaattikemiaan mutta ne eivät tuota metsien tavalla hyödyllistä materiaalia. Hiilidioksidille ei ole tällä hetkellä varteenotettavaa suuren mittakaavan teknologista talteenotto- ja varastointijärjestelmää. Mikä vielä tärkeämpää, tällä tavoin talteenotetulle hiilidioksidille ei myöskään ole laajamittaista käyttöä. On perusteltua nähdä metsäteollisuussektorin kehittyvän kilpailukykyisimmäksi ja kestävimmäksi hiilineutraalien ratkaisujen toimittajaksi 2. Suuret valtavirran sijoittajat ottavat salkkujaan arvioidessaan yhä enemmän huomioon vähähiilisten strategioiden kehittämisen ja toteuttamisen 6,7.

Kuva 1. What a tree can do (Lähde: CEPI)  saatavilla verkosta

 

Mmiten metsäteollisuus voi hillitä ilmastonmuutosta korvaamalla fossiilisia raaka-aineita? Johanna Buchert, Toimitusjohtaja, Luonnonvarakeskus(Luke)

 

 

Lue lisää:

Authors and references
This page has been updated 03.12.2020